KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Anestezjolog Alicja Dmuchowska-Iliev z siedzibą ul. Brzeska 9, 87-880 Wieniec. („Administrator”) na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: „RODO”), niniejszym informuje, że:

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  1. a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Anestezjolog Alicja Dmuchowska-Iliev z siedzibą ul. Brzeska 9, 87-880 Wieniec;
  2. b) Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer 509 161 603 oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://ilievmed.pl/strona-glowna/kontakt/

 

 1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

 1. a) prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z art. 23 i nast. ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst. jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1318) – w celu świadczenia Pani/Panu świadczeń zdrowotnych, dokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. b) w razie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – na podstawie art. 2, art. 49 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1938) oraz na podstawie art. 12 ww. ustawy, a także na podstawie wskazanych tam przepisów szczególnych – w celu weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w także w celach rozliczenia tychże świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia w związku z umową zawartą przez Administratora z Narodowym Funduszem Zdrowia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. c) w celu dochodzenia przez Administratora roszczeń w związku z udzielonym Pani/Panu świadczeniami zdrowotnymi w związku z uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. d) zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 5. e) Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie udzielonej zgody (wyjątkowe sytuacje np. przetwarzanie wizerunku lub zgody na wykonanie zabiegu).
 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 1. a) Narodowemu Funduszowi Zdrowia – w razie, gdy świadczenia zdrowotne udzielane Pani/Panu są finansowane ze środków publicznych;
 2. b) osobom i podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1318);
 3. c) osobom (np.: lekarze, fizjoterapeuci) które wykonywać będą w imieniu Administratora Pani/Panu świadczenia zdrowotne oraz wszelkie czynności z tym związane;
 4. d) innym dostawcom usług IT, firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług prawnych i windykacyjnych;
 5. e) wszelkim podmiotom publicznym, w tym organom administracji publicznej, sądom, organom ścigania w zakresie wykonywanych przez nie obowiązków.
 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw niebędących członkiem Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

 

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez: przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 1. a) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 2. b) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 3. c) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
 4. d) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres: (i) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, (ii) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
 5. e) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

 

 1. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE WZGLĘDEM DANYCH OSOBOWYCH
  1. a) Zgodnie z przepisami RODO, względem Pani/Pana danych osobowych, które są przez Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Anestezjolog Alicja Dmuchowska-Iliev przetwarzane, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia – z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 6 lipca 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1318)
   • prawo dostępu do danych osobowych;
   • prawo do sprostowania danych osobowych;
   • prawo do usunięcia danych osobowych;
   • prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;
   • prawo do przenoszenia danych osobowych;
   • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
   • prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

 

 1. b) W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. WYMÓG PRZEKAZANIA DANYCH

Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne a brak ich spowoduje niemożność wykonania usługi.

 

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Administrator w oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.